Thủ tục hành chính: Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em) - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em) - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-122475-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Con nuôi quốc tế và Sở Tư pháp Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Bình Thuận
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 120 ngày, kể từ ngày cơ quan Con nuôi quốc tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi. Trong trường hợp cần phải yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng