Thủ tục hành chính: Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-007667-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ liên quan
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng