Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS101
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phục hồi quyền lợi, chế độ đối với người có công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng