Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng” được phong tặng - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng” được phong tặng - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS155
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong đó:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm xác nhận bản khai, kèm bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định phong tặng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng phụ cấp hàng tháng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng