Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS157
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 15 Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH)
+ Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng