Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-143390-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng