Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện, dụng cụ chỉnh hình - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-099195-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Ủy ban nhân dân cấp xã 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 05 ngày, Sở Lao động - Thương binh Xã hội 15 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng