Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-248440-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng