Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 “Tiền khởi nghĩa” - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 “Tiền khởi nghĩa” - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-154864-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động Thương binh và xã hội trình Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối với những trường hợp hy sinh thuộc Bộ, Ngành Trung ương và các Tổng công ty Nhà nước thì do cơ quan đơn vị quản lý người hy sinh tiếp nhận hồ sơ xem xét, giải quyết
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng