Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-131893-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng chính sách - Sở Lao động- Thương binh Xã hội tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng