Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ Hưu trí đối với người đã có quyết định nghỉ hưu chờ xin nghỉ trước tuổi - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ Hưu trí đối với người đã có quyết định nghỉ hưu chờ xin nghỉ trước tuổi - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-067231-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thời gian đựoc tính theo ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng