Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS219
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp thương tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng