Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-142212-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3843.831 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh; 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu (giám định y khoa); Quyết định trợ cấp; Phiếu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hoặc con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng