Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS51
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản kèm danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; Xác nhận bản khai tình hình thân nhân, biên bản họp gia đình liệt sỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng