Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (chưa hưởng trợ cấp một lần) - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (chưa hưởng trợ cấp một lần) - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS289
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ Ban Nhân Dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng