Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285148-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động - Thương binh xã hội cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng