Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-284921-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đề nghị của UBND cấp xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng