Thủ tục hành chính: Gia nhập Đoàn luật sư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Gia nhập Đoàn luật sư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-134287-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Liên đoàn Luật sư cấp Thẻ luật sư.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định gia nhập đoàn luật sư và Thẻ luật sư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng