Thủ tục hành chính: Gia hạn thời gian tồn tại công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn thời gian tồn tại công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS751
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng