Thủ tục hành chính: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-067205-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính - Nộp trực tiếp và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở TN&MT (địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Hồ sơ tiếp nhận qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư chuyển Tổ Một cửa tiếp nhận và trả kết quả tại Tổ Một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường
Thời hạn giải quyết: Thẩm quyền cấp phép thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Không quá 27 ngày làm việc; trong đó: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 05 ngày; - Sở Tài nguyên & Môi trường: 22 ngày. Thẩm quyền cấp phép thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường: Không quá 22 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng