Thủ tục hành chính: Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất < 3.000m3/ ngày đêm - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất < 3.000m3/ ngày đêm - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-010954-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng