Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn nộp thuế - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn nộp thuế - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS334
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định).
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị gia hạn của người nộp thuế, cơ quan Thuế ra thông báo không chấp thuận việc gia hạn nộp thuế hoặc ban hành quyết định gia hạn nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế mẫu số 04/GHAN; Hoặc quyết định gia hạn nộp thuế mẫu số 02/GHAN.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng