Thủ tục hành chính: Gia hạn nộp thuế - Hòa Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-HBI-067185-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế ra văn bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế. cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế; Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng