Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-052876-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng