Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-032354-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng