Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-136734-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng Quản lý Đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng