Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-049471-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lập giấy biên nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng