Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-236971-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian giải quyết không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng