Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép hoạt động đối với cơ sở bức xạ sử dụng thiết bị X-Quang y tế - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép hoạt động đối với cơ sở bức xạ sử dụng thiết bị X-Quang y tế - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-047080-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng