Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS485
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng