Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-110592-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng