Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (thiết bị X quang y tế) - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (thiết bị X quang y tế) - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS310
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng