Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-014134-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng