Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS647
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm:
+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc;
+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá gồm từ 2 - 3 thành viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đánh giá và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành.
+ Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và phạm vi đánh giá;
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá.
. Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.
. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Chi cục bảo vệ thực vật cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật.
- Trường hợp cơ sở có các kết quả kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A trong vòng 01 (một) năm tính đến thời điểm gia hạn, thì Chi cục Bảo vệ cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, không thành lập đoàn đánh giá thực địa.
Trường hợp không gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận có hiệu lực 05 (năm) năm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng