Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-141320-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra thông qua Hội đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng