Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc bảo vệ thực vật - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc bảo vệ thực vật - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-054117-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng