Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-192843-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trạm Thú y
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng