Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-017067-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng