Thủ tục hành chính: Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y cho người nước ngoài - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-154857-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề (hoặc không chấp thuận?)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng