Thủ tục hành chính: Gia hạn Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-134600-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng