Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-061427-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trạm thú y trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng