Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn Chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS759
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng