Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-147254-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng