Thủ tục hành chính: Gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-096338-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng