Thủ tục hành chính: Gia hạn/ cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y do Chi cục Thú y cấp - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn/ cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y do Chi cục Thú y cấp - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-232613-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng