Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khi về nước thường trú) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh, tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khi về nước thường trú) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148910-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (riêng việc kết hôn, chận cha, mẹ, con phải trực tiếp nộp hồ sơ).
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay trong ngày. Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn giải quyết kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
- Riêng đối với ghi vào sổ để công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh, thì thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy tờ hộ tịch mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng