Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-BS214
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng