Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-085305-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày (trừ trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
- Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Trường hợp người Việt Nam về nước thường trú, thì được cấp bản chính Giấy khai sinh)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng