Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ đăng ký khai sinh việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú khai sinh) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ đăng ký khai sinh việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú khai sinh) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-217772-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài – Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
Cách 3: Người yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Trường hợp này những giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: • Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ và có đầy đủ điều kiện theo quy định
• Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày việc và phải có giấy hẹn trả kết quả.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh được ghi nội dung theo đúng nội dung giấy khai sinh của công dân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp; Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng