Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú kết hôn) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú kết hôn) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-217777-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài – Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Nơi tiếp nhận : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Địa chỉ : Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định
- Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc và phải có giấy hẹn trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn được ghi nội dung theo đúng nội dung giấy chứng nhận kết hôn của công dân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp;Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng